دیوار چین (به چینی: 中国的长城) مرز کشور پهناور چین با قبایل جنگجوی شمالی – مغول، منچوری و هان – بوده است و درتاریخ و فرهنگ مردمان چین جایگاه ویژه ای دارد. دو واژه “دیوار” و “شهر” در خط نوشتاری چینی یکی هستند که نشان میدهد مفهوم دیوارسازی برای پاسداری از شهر ها تا چه اندازه در نزد مردم چین اهمیت داشته است. پادشاهان گوناگون در گستره تاریخ دیوارهای زیادی را در شمال این کشور کشیدند. انچه امروزه به عنوان دیوار چین میشناسیم – دیوار سنگی با طول ۴۰۰۰ میل، ارتفاع ده متر و پهنای متوسط پنج متر – تنها بخش کوچکی از۳۵۰۰۰ میل دیواری است که از روزگار امپراتور “چین”-بانی کشور چین – تا همین قرن پیش به فرمان شاهان قدرتمند کشیده شده است. این اثر در سال ۱۹۸۷ در فهرست میراث جهانی ثبت شد.