آرامیس سفر پارسهآرامیس سفر پارسه

By signing up, I agree to Aramis Safar's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

آرامیس سفر پارسهآرامیس سفر پارسه
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟

حساب کاربری ندارید؟

فرانسه

مدارک مورد نیاز درخواست ویزای فرانسه :
فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از والدین را سفر میکنند بایدترجمه رضایتنامه محضری والدین را داشته باشند.
. اصل گذرنامه امضاشده حتماً با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت سفر+ کپی گذرنامه صفحه مشخصات به همراه ویزاهای مهم و معتبر
فرم مشخصات( حتماً دقت شود که فرم کامل و دقیق و خوانا پر شده باشد و برای هر گذرنامه یک فرم جداگانه تنظیم شود).
سه قطعه عکس ۴/۵× ۳/۵ جدیدرنگی زمینه سفید با ۷۰% زوم از پیشانی تا چانه بدون عینک
کپی از تمام صفحات شناسنامه برای تمامی مسافران.
کپی از مدارک معتبر ملکی
مدارک معتبر شغلی(درصورت گواهی شغلی ترجمه لیست بیمه شغلی و فیش حقوقی الزامیست)
الف : خانمهای خانه دار که بدون همسر سفر می کنندو افراد غیر شاغل:مدارک شغلی همسر+کپی گذرنامه+شناسنامه همسر
ب : دانشجویان و محصلین:گواهی تحصیلی معتبر با ذکر رشته و گرایش آن+ کارت
دانشجویی( در مورد افراد تحت تکفل والدین ، ارائه گواهی کار والدین الزامی است).
مدارک معتبر مالی
الف : کپی دفترچه های حساب بانکی ویا برگه های سپرده ثابت با رقم موجودی مناسب. ب : پرینت کارکرد حساب بانکی ۳ ماهه

فرم مشخصات ویزای شنگن فرانسه