مدارک مورد نیاز درخواست ویزای فرانسه :
فرزندان زیر ۱۸ سال که بدون یکی از والدین را سفر میکنند بایدترجمه رضایتنامه محضری والدین را داشته باشند.
. اصل گذرنامه امضاشده حتماً با ۶ ماه اعتبار از تاریخ حرکت سفر+ کپی گذرنامه صفحه مشخصات به همراه ویزاهای مهم و معتبر
فرم مشخصات( حتماً دقت شود که فرم کامل و دقیق و خوانا پر شده باشد و برای هر گذرنامه یک فرم جداگانه تنظیم شود).
سه قطعه عکس ۴/۵× ۳/۵ جدیدرنگی زمینه سفید با ۷۰% زوم از پیشانی تا چانه بدون عینک
کپی از تمام صفحات شناسنامه برای تمامی مسافران.
کپی از مدارک معتبر ملکی
مدارک معتبر شغلی(درصورت گواهی شغلی ترجمه لیست بیمه شغلی و فیش حقوقی الزامیست)
الف : خانمهای خانه دار که بدون همسر سفر می کنندو افراد غیر شاغل:مدارک شغلی همسر+کپی گذرنامه+شناسنامه همسر
ب : دانشجویان و محصلین:گواهی تحصیلی معتبر با ذکر رشته و گرایش آن+ کارت
دانشجویی( در مورد افراد تحت تکفل والدین ، ارائه گواهی کار والدین الزامی است).
مدارک معتبر مالی
الف : کپی دفترچه های حساب بانکی ویا برگه های سپرده ثابت با رقم موجودی مناسب. ب : پرینت کارکرد حساب بانکی ۳ ماهه

فرم مشخصات ویزای شنگن فرانسه