مدارک مورد نیاز درخواست ویزای ایتالیا :

ترجمه کلیه مدارک تامرحله دارالترجمه کافی است .
فرزندان زیر ۱۸ سالکه بدون یکی ازوالدین سفر میکنند بایدترجمه رضایتنامه محضری والدینرا داشته باشند.
بچه های زیر ۱۸ سال میبایست اصل شناسنامه ها را با خود ببرند سفارت.
اصل گذرنامه امضاشده حتماً با ۶ ماه اعتبار
فرم مشخصات( حتماً دقت شود که فرم کامل و دقیق و خوانا پر شده باشد و برای هر گذرنامه یک فرم جداگانه تنظیم شود).
سه قطعه عکس ۴ × ۳ ( حتماً رنگی با زمینه کاملا سفید / جدید و از یک نوع
ترجمه شناسنامه
ترجمه اسناد مالکیت
ترجمه مدارک معتبر شغلی(درصورت گواهی شغلی ترجمه لیست بیمه شغلی و فیش حقوقی الزامیست)
ترجمه مدارک مالی
گواهی تحصیلی جهت دانش آموز و دانشجو
حکم بازنشستگی و حساب بانکی برای بازنشستگان .

فرم مشخصات ویزای شنگن ایتالیا